reglement

1. Het is bij inschrijving verplicht een pasfoto voor de ledenpas aan te leveren. Zonder pasfoto kan er geen ledenpas worden verstrekt.

2. Vanaf de datum van inschrijving bestaat er tussen de deelnemer en BDF een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De minimum duur van de overeenkomst is afhankelijk van de duur van het gekozen abonnement, wat in de meeste gevallen een maandabonnement is.

3. Vanaf de begindatum is de deelnemer contributie verschuldigd, die hij/zij bij vooruitbetaling dient te voldoen. De verplichting tot het betalen van de contributie loopt door tot het moment van rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst, ook indien er sprake is van ziekte, blessure(s) of zwangerschap.

4. Opzegging dient minimaal één maand van tevoren te geschieden vóór de einddatum van het betaalde abonnement met inachtneming de duur van het gekozen abonnement.. De einddatum van het betaalde abonnement is ten alle tijden op te vragen bij de balie.

5. De opzegging dient schriftelijk te geschieden per post, email of aan de balie van BDF d.m.v. het zogenaamde formulier “opzegging lidmaatschap”. Bij opzegging d.m.v. het formulier “opzegging lidmaatschap” ontvangt de deelnemer een ontvangstbewijs welke zal dienen als bewijs van opzegging.

6. Naast inschrijfgeld van €22,50 is dient er tevens €7,50 betaald te worden voor het aanschaffen van de ledenpas. Bij verlies van de pas dient er een nieuwe pas worden aangeschaft. De cursist ontvangt altijd een kwitantie van contante betalingen. Het is verplicht deze te laten zien als betalingsbewijs als BDF hier naar vraagt, dus bewaar het goed!

7. Leden/deelnemerszijn verplicht om bij elk bezoek aan de dansstudio de ledenpas bij zich te hebben. BDF is gerechtigd de toegang te weigeren indien de deelnemer zijn/haarledenpas 3x opeenvolgend niet bij zich heeft.

8. Contributiemoet gewoon worden door betaald, ongeacht of de deelnemer verschijnt of niet.

9. Indiener minder dan 5 deelnemers zijn, is BDF gerechtigd om de les te laten vervallen en de aanwezige deelnemers in een andere groep te plaatsen. Indien zulks niet mogelijk is, hebben de betreffende deelnemers het recht om de betreffende les op een ander tijdstip in te halen.

10. BDF is gerechtigd om de lessen door een ander dan de vaste docenten te laten verzorgen.

11. Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen naar BDF, er mag geen drank gebruikt worden in de zaal.

12. BDF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij vermissing of diefstal van goederen van de deelnemers.

13. Tot4 uur van tevoren kan een les worden afgezegd, waarbij de deelnemer recht heeft op het inhalen van de desbetreffende les. Bij niet tijdige afmelding heeft de deelnemer geen recht op een vervangende les. Afmelden kan persoonlijk aan de bar of telefonisch.

14. BDF is niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of ongevallen die tijdens de les mochten ontstaan.

15. De deelnemer is verplicht om schone binnen schoenen in de zaal te dragen. Deze schoenen dienen ook pas binnen te worden aangetrokken. Schoenen met zwarte zolen zijn verboden, tenzij het indoorschoenen zijn. Sportkleding is verplicht.

16. Contributie stopzetten met feestdagen en schoolvakanties is uitgesloten. Inhaallessen zijn dan niet mogelijk. Contributie stopzetten voor vakanties van de deelnemer zelf is uitgesloten, inhaallessen zijn dan wel mogelijk.

17. Het blokkeren van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij langdurige ziekte, zwangerschap en blessures. Dit dient door de cursist schriftelijk te geschieden. Het lidmaatschap wordt max, 1 jaar geblokkeerd. Zonder tegenbericht wordt daarna het lidmaatschap weer voortgezet.

18. Deelnemer zal alle beschadigingen die hij/zij aan de studio heeft toegebracht vergoeden.

19. Alle kosten, zowel binnen- als buitengerechtelijk, welke voortvloeien uit niet nakoming van deze overeenkomst door de cursist komen voor rekening van de cursist en bedragen 15% van het totaal verschuldigde met een minimum van € 50,-

20. Alle wijzigingen zijn onder voorbehoud. Het reglement is ten alle tijden op te vragen bij de balie.